Hvordan balansere subkulturer opp mot organisasjonskultur

Blindsoner, Endring, Kompetanseheving, Kultur, Ledelse, Lederutvikling, Organisasjonsutvikling

På fritiden liker jeg å delta i frivillig arbeid. Her blir vi som er nye fordelt utover i forskjellige team, og for å gjøre ting kjapt og enkelt blir nybegynnere gjerne fordelt på tilfeldige undergrupper. Når jeg så har blitt tildelt en gruppe, blir jeg gjerne informert om gruppens personlighet, vaner og arbeidsmåter, og hvordan vi er forskjellige fra andre grupper. Uttrykk som «vi er jo litt spesielle», eller «ting er litt spesielle her», dukker lett opp.

Gruppene utvikler fort en «vennlig» rivalisering for å holde fokus og intensitet oppe. Denne rivaliseringen blir av og til litt for ekte, noe som kan resultere i feiltolkning av de forskjellige gruppenes hensikter, som igjen til mindre vennlige ord og handlinger blant folk som vanligvis kommer kjempegodt overens . Det samme kan du oppleve blant gode venner som elsker å se på fotball, men som har forskjellige favorittlag, og dermed ryker i tottene på hverandre selv om likhetene er enormt mye større enn ulikhetene. Nyansene overstyrer fellesnevnerne.

I organisasjoner og bedrifter har ledere en tendens til å strebe etter å skape en samlet kultur, og det skal de også gjøre, men samtidig er det faktisk greit med sterke subkulturer innad i et team eller en organisasjon, og det vil mest sannsynlig kunne skape mye større utfordringer og misnøye dersom du prøver å utslette disse subkulturene. Mennesker er koblet til å søke fellesskap, og danner «klikker» og grupper på basis av de minste påskudd, bare se hvordan barn får seg venner. Å ha en sterk lagånd er motiverende, og kan styrke sammenhold og prestasjoner – så lenge du holder øye med at folk ikke tar av og lar subkulturen overstyre felleskulturen.

Her er noen grep for å sørge for at subkulturer ikke tar av, men forblir en del av noe større:

  • Bygg en sterk overordnet organisasjon. I stedet for å bekymre deg for rivaliserende fraksjoner legger du vekt på å skape et stort overordnet fellesskap som mange ulike typer mennesker og team ønsker å være en del av. Bruk ritualer, artefakter, språk og andre identitetsmarkører for å bringe folk sammen. Det kan være håndtrykk, klemmer, felles lunsjer, ritualer, slagord, eller noe annet som gir alle et positivt tegn på inkludering og fellesskap.
  • Rivalisering ut i fra fra felles mål. Team som ligner mye på hverandre er ofte de som havner i de mest intense rivaliseringene. Noen ganger kan rivaliseringen virke distraherende, mens andre ganger kan noe rivalisering bringe ut folks beste prestasjoner. Hvis du opplever at et team eller en person blir distrahert av konkurranse og lar det ha en negativ effekt, er det viktig at du bevisstgjør de våre felles mål, og at teamene har ulike forutsetninger og leveranser de skaper inn mot fellesskapet. Dette er med på å reorientere og skape en mer positiv rivalisering, hvor man kan heie på og feire andre også.
  • Vær oppmerksom på unødvendig konflikt. Hvis rivaliseringen begynner å komme i veien for arbeidet, eller informasjonsdeling må du tørre å hoppe inn for å dra alle tilbake til kjernen av hva vi holder på med. Som leder er det din jobb å minne dem om at de er på samme lag, og å hjelpe dem å se hvordan de er like og hvordan deres mål hjelper hverandre. Ta nødvendige grep for å vise at sabotasje ikke tolereres, og vis at samarbeid og kunnskapsdeling belønnes.
(Basert på utdrag fra Dr. Kim Perkins, administrerende direktør i NOBL LA.)

“Start with the goal – What is it that I would have to know, or be able to do, to get to my goal? Then create a plan to get there and stick to it.»

Endring, Kompetanseheving, Kultur, Ledelse, Lederutvikling, Organisasjonsutvikling, Robusthet, Selvsnakk, Transformasjon, Ydmykhet

Anbefaler denne veldig interessante artikkelen om å utvikle nye ferdigheter og hva som faktisk kreves. Her er det mye å hente innenfor prestasjons- og kuklturutvikling!

“It’s not about the total time spent practising, it needs to be matched with the commitment of the student,” he says. “Are they correcting, are they changing what they do. It’s not clear why some people think that doing more of making the same mistakes will make you better.”

Les mer her.

 

Linderud gård – Mulighetsstudie

Endring, Kompetanseheving, Kultur, Ledelse, Organisasjonsutvikling, Robusthet, Transformasjon

Fra mai 2018 og ut året var vi så heldige at vi, i form av en mulighetsstudie, fikk jobbe med å se på potensialet som ligger i Linderud gård i Oslo, en gammel lystgård med en unik historie med både skandaler, kongebesøk og regjeringsmiddager.

Stedet har en fantastisk hage med et stort uutnyttet potensial, i  tillegg til den unike bygningsmassen, og det var utrolig gøy å vise den fram til en en rekke aktører  fra både nærmiljø og helt opp til nasjonalt nivå.

Dersom du ønsker å lese mer, eller vil finne ut om dette er et sted du kan være med på å skape ny aktivitet og liv, så kan rapporten leses her:

Mulighetsstudie Linderud gård

Studien ble gjennomført på oppdrag fra Bydel Bjerke og MiA- Museene i Akershus. Sistenevnte var også en solid bidragsyter i rapporten. Stor takk til begge!

Kulturelle dimensjoner – Hvor godt kjenner du din organisasjon?

Blindsoner, Endring, Kultur, Ledelse, Organisasjonsutvikling

Alle organisasjoner har sin egen kultur, den er der uansett om du vil eller ikke. Den er landskapet vi beveger oss i til enhver tid. Spørsmålet er om den er noe dere skaper og styrer, eller om den styrer og skaper dere?  Kulturen viser seg i måten vi ser på verden, og dermed hvilke forutsetninger vi opplever, som igjen skaper grunnlaget for våre valg av verdier, mål, strategi og struktur.

Ved hjelp av resultatene fra to store undersøkelser blant 117.000 ansatte hos IBM i 66 land  og over flere år, lagde Geert Hofstede og hans team en score for hvert land innenfor seks kulturelle dimensjoner hvor de fant at det var tydelige forskjeller mellom nasjonene. Dimensjonene som ble identifisert er:

Maktavstand måler det kulturelle forholdet til autoriteter. I et land som scorer høyt langs denne dimensjonen, stiller folk vanligvis ikke spørsmål ved autoritetsfigurer, og folk har lavere forventinger til å bli rådført om beslutninger som påvirker dem enn de som er borgere i et land med lav score.

Usikkerhet måler i hvilken grad et samfunn føler seg truet av usikkerhet eller tvetydighet. Et samfunn som skårer høyt i denne dimensjonen, tror på absolutt sannheter og har lav toleranse overfor «avvikende» ideer eller oppførsel. Det har formelle regler og verdsetter dyder som plikttroskap. Samfunn som scorer lavt på denne dimensjonen er mer tolerante for tvetydighet og verdsetter dyder som originalitet.

Maskulin/ feminin søker å finne i hvor stor grad de dominerende verdiene i samfunnet er «maskuline» eller «feminine». Maskulinitet, i denne konteksten, omfatter selvsikkerhet, materialisme og lengsel etter anerkjennelse. Omvendt verdsetter det kvinnelige samfunn samarbeid og trygghet.

Individualisme søker å måle i hvor stor grad samfunnet verdsetter individet. I nasjoner som scorer høyt på denne dimensjonen, forventes folk å ta vare på og ansvar for seg selv. De har en tendens til å tenke i form av «jeg» heller enn «vi». Å snakke «fra levra» er sett på som et tegn på ærlighet og en dyd. Motsatt ligger lojalitet hos gruppen i stedet for personen og deres nærmeste familie til grunn i kollektivistiske samfunn. Det er viktig å bevare harmoni og følelser kommuniseres indirekte.

Overbærenheten måler i hvilken grad en kultur tillater folk å gi seg hen til grunnleggende behov og ønsker. Et samfunn kan søke å tilfredsstille egne ønsker og impulser, eller kan undertrykke dem ved å innføre regler og forskrifter.

Langsiktighet/kortsiktighet måler graden som en kultur er fokusert på i fortid, nåtid eller fremtid. Et samfunn scorer høyt på denne dimensjonen hvis det tar seg av nåtidens og fremtidens utfordringer, samtidig som det opprettholder koblinger med fortiden. Dette samfunnet ser positivt på innovasjon og forandring. I kontrast er en lav score typisk for samfunn som verdsetter tradisjon og velprøvde normer, og er mindre opptatt av å forandre seg.

Hvilken relevans har dette for deg? Jo, det spørsmålet som enhver organisasjon, medarbeider og leder bør stille seg er: Hvor vil du plassere din organisasjon på disse dimensjonene? Ligger dere på et gunstig sted, eller er dette noe dere bare har latt «gi seg selv», og dere nå er nødt til å ta tak i? 

Vi kan utvikle oss enten gjennom å finne vår «sweet spot» på skalaene, eller gjennom å utvikle vår fleksibilitet, altså at vi har større bredde og tilpasningsevne. Dette er begge prosesser som kan være krevende i starten ,men de kan også være veldig forløsende for iboende, men ikke anerkjente behov. På lang sikt vil denne typen endrings og tilpasningsprosessen være essensielle for å overleve som organisasjon, både i forhold til hvordan markeder utvikler seg, men ikke minst for å beholde og tiltrekke seg de beste folka.

Ta kontkt hvis du ønsker hjelp med en kartlegging i din organisasjon!